Obsidian Premium Sabers

Filter

Icon Icon Icon
Update

Obsidian Premium Sabers

Apprentice v4

Price: $210.00

Buy Now

Initiate v3

Price: $210.00

Buy Now

Initiate v4

Price: $210.00

Buy Now

Dark Apprentice v4

Price: $215.00

Buy Now

Dark Initiate v3

Price: $215.00

Out of stock

Apprentice v5

Price: $215.00

Buy Now

Dark Initiate v4

Price: $215.00

Buy Now

Aeon v3

Price: $220.00

Buy Now

Sentinel v4

Price: $220.00

Buy Now

Dark Initiate LE v4

Price: $220.00

Buy Now

Aeon v4

Price: $220.00

Buy Now

Dark Initiate LE v3

Price: $220.00

Out of stock

Dark Apprentice v5

Price: $220.00

Buy Now

Apprentice LE v4

Price: $220.00

Buy Now

Standard Issue Battle Saber v3

Price: $220.00

Buy Now

Initiate LE v4

Price: $220.00

Buy Now

Initiate LE v3

Price: $220.00

Out of stock

Dark Apprentice LE v4

Price: $220.00

Buy Now

Sentinel v5

Price: $225.00

Buy Now

Dark Sentinel v4

Price: $225.00

Buy Now

Dominix v3

Price: $225.00

Out of stock

Dominix v4

Price: $225.00

Buy Now

Apprentice LE v5

Price: $225.00

Buy Now

Dark Apprentice LE v5

Price: $225.00

Buy Now

Dark Sentinel v5

Price: $230.00

Buy Now

Aeon LE v4

Price: $230.00

Buy Now

Initiate v5

Price: $230.00

Buy Now

Sentinel LE v4

Price: $230.00

Buy Now

Aeon LE v3

Price: $230.00

Out of stock

Dominix LE v3

Price: $230.00

Out of stock

Dark Sentinel LE v4

Price: $230.00

Buy Now

Liberator v3

Price: $234.00

Buy Now

Sentinel LE v5

Price: $235.00

Buy Now

Dark Initiate v5

Price: $235.00

Buy Now

Dark Sentinel LE v5

Price: $235.00

Buy Now

Dark Standard Issue Battle Saber v3

Price: $235.00

Out of stock

Initiate LE v5

Price: $240.00

Buy Now

Dark Initiate LE v5

Price: $240.00

Buy Now

Aeon v5

Price: $240.00

Buy Now

Dominix v5

Price: $245.00

Buy Now

Dark Liberator v3

Price: $249.00

Out of stock

Dominix LE v5

Price: $250.00

Buy Now

Aeon LE v5

Price: $250.00

Buy Now

Prophecy v3

Price: $259.00

Buy Now

Dark Prophecy v3

Price: $274.00

Buy Now

Brood Guard

Price: $280.00

Buy Now

Brood Guard LE

Price: $280.00

Buy Now

Brood Guard SE

Price: $280.00

Buy Now

Bellicose

Price: $269.00

Buy Now

Catalyst

Price: $269.00

Buy Now

Bane

Price: $279.00

Buy Now

Scorpion

Price: $279.00

Buy Now

Dark Arbiter

Price: $279.00

Buy Now

Dark Catalyst

Price: $279.00

Buy Now

The Fallen

Price: $279.00

Buy Now

Manticore

Price: $279.00

Buy Now

The Monarch

Price: $279.00

Buy Now

Shock

Price: $279.00

Buy Now

Crimson Fallen

Price: $279.00

Buy Now

Manticore CE

Price: $279.00

Buy Now

Overlord

Price: $279.00

Buy Now

Consular

Price: $279.00

Buy Now

Azure Fallen

Price: $279.00

Buy Now

Fallen LE

Price: $279.00

Buy Now

Crimson Reaper

Price: $279.00

Buy Now

War Glaive

Price: $279.00

Buy Now

Arbiter

Price: $279.00

Buy Now

Reaper

Price: $279.00

Buy Now

Crimson Scorpion

Price: $279.00

Buy Now

The Dark Monarch

Price: $279.00

Buy Now

Archon v2.1

Price: $279.00

Buy Now

Azure Reaper

Price: $279.00

Out of stock

Crimson Menace

Price: $284.00

Buy Now

Dark Menace

Price: $284.00

Buy Now

Menace SE

Price: $284.00

Buy Now

Azure Menace

Price: $284.00

Buy Now

Dark Shock

Price: $289.00

Buy Now

Dark War Glaive

Price: $289.00

Buy Now

Shock LE

Price: $289.00

Buy Now

Raven

Price: $289.00

Buy Now

Lost Gray

Price: $299.00

Buy Now

The Guardian

Price: $299.00

Buy Now

Archon v3.1

Price: $304.00

Buy Now

The Malice

Price: $309.00

Buy Now

Fulcrum

Price: $309.00

Buy Now

Azure Mantis

Price: $309.00

Buy Now

Mantis CE

Price: $309.00

Buy Now

Electrum Wind

Price: $309.00

Buy Now

Dark Princess

Price: $309.00

Buy Now

Crimson Mantis

Price: $309.00

Buy Now

Emperor’s Hand

Price: $309.00

Buy Now

Azure Princess

Price: $309.00

Buy Now

Dark Mantis

Price: $309.00

Buy Now

Crimson Princess

Price: $309.00

Buy Now

Princess

Price: $309.00

Buy Now

Menace CE

Price: $324.00

Buy Now

The Graflex SE

Price: $339.00

Buy Now

The Dark Graflex

Price: $339.00

Buy Now

Crimson Omen

Price: $329.00

Buy Now

Dark Omen

Price: $329.00

Buy Now

Azure Omen

Price: $329.00

Out of stock

Chosen One SE

Price: $339.00

Buy Now

Azure Dominicide

Price: $354.00

Buy Now

Dominicide LE

Price: $354.00

Buy Now

Chosen One CE

Price: $364.00

Buy Now

The Graflex CE

Price: $364.00

Buy Now

Dominicide

Price: $354.00

Buy Now

Crimson Dominicide

Price: $354.00

Buy Now

Flamberge SE

Price: $374.00

Buy Now

Flamberge

Price: $374.00

Buy Now

Renegade

Price: $374.00

Buy Now

Renegade LE

Price: $374.00

Buy Now

Flamberge LE

Price: $374.00

Buy Now

Renegade SE

Price: $374.00

Buy Now

Flamberge v2

Price: $384.00

Buy Now

Flamberge CE

Price: $404.00

Buy Now